Liên Lạc Nhà Trường La San Cypress

Sr. Thérèse Đê Tạ Thị Thoa, LS.S
balaovietnam@gmail.com

Lasancypress1203@gmail.com

La San Cypress, Texas

11730 N. Kolbe Drive
Cypress, TX 77429
ĐT: (281)894-7756

Nguyện Đường La San
De La Salle Educational Center

14562 Cypress N. Houston Road Cypress, TX 77429

2015-2016 School Year

Hội Trưởng Hội Phụ Huynh: Trần Bảo Trâm

Hội Phó Hội Phụ Huynh: Nguyễn Thu Lệ

2016-2017 School Year

Hội Trưởng Hội Phụ Huynh: Broome Trần Phượng

Hội Phó Hội Phụ Huynh: Mauricio Lynn