NHÂN ĐỨC – VIRTUES

Các Nhân Đức (Virtues)

I.  Bốn Nhân Đức Căn Bản – The Four Cardinal Virtues

1. Khôn Ngoan – prudence
2. Công bằng – justice
3. Can Đảm – fortitude
4. Tiết độ – temperance

 II. 12 Hoa Trái Của Thánh Thần Theo Truyền Thống Của Giáo Hội –     The Twelve Fruits Of The Holy Spirit.

1.   Bác ái – charity
2.   Hoan lạc – joy
3.   An bình – peace
4.   Kiên nhẫn – patience
5.   Quảng đại – kindness
6.   Nhân từ – goodness
7.   Từ tâm – generosity
8.   Khoan dung – gentleness
9.   Trung tín – faithfulness
10.  Khiêm nhu – modesty
11.  Tiết độ – self-control
12.  Khiết tịnh – chasity

III. Các Nhân Đức Trong Nền Văn Hóa Việt Nam

13.   Hiếu
14.   Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín
15.   Công, dung, ngôn, hạnh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


7 + 3 =