Hurricane Harvey Relief Fund

September 1, 2017 admin 1

Trong phút chốc, các Sơ đã trở thành “homeless – vô gia cư”, trường học không còn sử dụng được, nhà không ở được, nhưng cũng trong giây lát, các Sơ đã đi vào con […]